วันจันทร์, มิถุนายน 19, 2549

People attitude and country development

ความนึกคิดและทัศนคติของประชาชนกับการพัฒนาประเทศ


ถ้าคุณอ่านหนังสือประเภทการพัฒนาตัวเอง(self help)มาสักพอสมควร จะรู้ว่าทุกๆหนังสือสอนโดยมีหลักเดียวกัน หลักความจริงที่ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนๆหนึ่งประสบความสำเร็จหรือว่ามีความสุขได้ก็คือ “ความคิด”ของคนคนนั้นเอง

เหตุผลง่ายๆก็เพราะว่า

“ความคิด” ทำให้เกิด “การกระทำ” แล้วการกระทำก็ทำให้เกิด “ผลลัพธ์”

น่ะเอง

เพราะฉะนั้นถ้านำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประเทศแล้ว สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติประสบความสำเร็จได้นั้น ก็ต้องเริ่มจากความคิดของประชาชนในชาติ

จะทำอย่างไรให้ประชาชนในชาติสามารถ “คิดถูก คิดดี”ได้? ความคิดที่ดีที่ถูกต้องนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อมีปัญญาความรู้ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการศึกษา สรุปความแล้วได้ว่า การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชาติ การศึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่อย่างเดียว แต่หมายถึงการศึกษาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้วยตนเองจากการอ่าน จากการสนทนา หรือจากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของตนเองหรือของผู้อื่น

ประเทศไทยต้องส่งเสริมเรื่องการศึกษาของคนในชาติ(ไม่ใช่แค่เด็กและเยาวชนแต่คือประชาชนทุกคน)ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เมื่อประชาชนเป็นผู้รู้ เป็นผู้คิดเป็นแล้ว ก็เป็นผู้ที่พร้อมที่จะทำเป็น ทำดี คราวนี้ประเทศชาติก็มีกำลังพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มตัว

ไม่มีความคิดเห็น: